Reserveren

D'n Boogerd

0497-592260 -- info@dnboogerd.nl

RESERVEREN D'N BOOGERD VESSEM

Prijs voor Vessemse vereniging/stichting/particulier in euro's

Zaal

per uur

dagdeel*

hele dag

P. vd Venzaal (gymzaal)

15,60

55,00

93,50

Schriderszaal (vergaderzaal)

9,40

33,00

56,50

Rabozaal (culturele zaal)

12,60

45,00

75,75

Podiumzaal

(1/2 Rabozaal)

7,80

27,50

46,50

Spiegelzaal

(1/2 Rabozaal)

7,80

27,50

46,50

*Dagdeel is een blok van 4 uur. Hierin zit een half uur gratis.

Dus: heb je de zaal 5 uur nodig dan huur je een dagdeel plus een uur.

Prijs voor Overige huurders in euro's

Zaal

per uur

dagdeel*

hele dag

P. vd Venzaal (gymzaal)

62,75

219,50

374,75

Schriderszaal (vergaderzaal)

37,50

131,50

226,25

Rabozaal (culturele zaal)

50,50

175,75

301,00

Podiumzaal

(1/2 Rabozaal)

31,50

109,25

187,00

Spiegelzaal

(1/2 Rabozaal)

31,50

109,25

187,00

*Dagdeel is een blok van 4 uur. Hierin zit een half uur gratis.

Dus: heb je de zaal 5 uur nodig dan huur je een dagdeel plus een uur.

Kortingsregelingen

Voor grootverbruikers en bij betaling vooraf zijn kortingsregelingen mogelijk. Vraag er naar bij de beheerder van het gemeenschapshuis.

 

Overig

Zaal door D'n Boogerd laten inrichten / opruimen: € 5,00 per persoon, per uur

Huur opslagruimte: € 11,80 per m2 (bijv. onder podium / kelderruimte / berging gymzaal)

 

Rerserveringssysteem

Ons reserveringssysteem is gebouwd door Mike Vosters uit Hapert. Mike studeert webdesign en heeft dit systeem geheel naar onze wensen opgezet.

Wij als gemeenschapshuis D’n Boogerd zijn zeer tevreden over dit reserveringssysteem!

Daarnaast ervaren wij de samenwerking met Mike zeer positief!

Aanvragen verhuur

Nieuwe aanvragen voor permanente verhuur, toernooien en grote evenementen worden schriftelijk ingediend bij het bestuur van de stichting Gemeenschapshuis D’n Boogerd, op het laatst op 31 mei vóór het komende basisschooljaar. Voortzetting van bestaande huur hoeft niet jaarlijks te worden ingediend maar wordt wel ieder jaar bekeken in relatie tot de nieuwe aanvragen. St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd behoudt zich het recht voor , het gebruik van het gehuurde te ontzeggen voor maximaal vier andere evenementen per verenigingsjaar, zonder reductie van de zaalhuur. Indien St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd van haar hiervoor vermelde recht gebruik wil maken, zal zij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk de gebruiker hiervan in kennis stellen.

 

Voorrangsregels voor zaalverhuur D'n Boogerd Vessem

Algemeen:

Groepsactiviteiten hebben voorrang op individuele activiteiten.

Specifieke binnensporten hebben voorrang op buitensporten.

Contract heeft voorrang op incidentele verhuur.

Junioren (tot 18 jaar) hebben voorrang op senioren tot 20:00 uur.

 

Specifiek (in dalende volgorde):

Vessemse basisscholen, tijdens de gewone lesuren (vakantieperiodes uitgesloten).

Vessemse verenigingen.

Vessemse stichtingen.

Sponsoren van het gemeenschapshuis.

Individuele inwoners van Vessem.

 

Overigen:

Het bestuur beslist over de toekenning van de permanente verhuur. De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Het vroegtijdig opzeggen en wijzigen van de permanente verhuur gebeurt schriftelijk, ten minste een maand vooraf.

De resterende vrije uren kunnen gereserveerd worden bij de beheerder.

 

De gebruikers worden ingedeeld in categorieën (zie ook: tarieven):

categorie 1: · Verenigingen en stichtingen.

categorie 2: · Particulieren.

categorie 3: · Overigen

Categorie 4 (wettelijk vastgesteld tarief): . Het Gemeente bestuur en de Vessemse scholen tijdens de schooluren

 

Betalingen

Incidenteel gebruik wordt onmiddellijk gefactureerd bij reservering.

Bij kwartaal-, halfjaar- en jaarcontracten wordt de factuur aan het begin van de periode opgemaakt voor de gehele periode.

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN D'N BOOGERD VESSEM

1. St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd geeft de accommodatie (sportzaal, multiculturele zaal of vergaderzaal) in gebruik aan een gebruiker voor een overeengekomen periode, tegen een vastgestelde prijs.

 

2. De accommodatie mag slechts worden gebruikt gedurende de periode die is overeengekomen, gedurende de toegewezen en overeengekomen uren en de overeengekomen activiteit. De tijd voor het omkleden (zowel voor aanvang als na het einde van het gebruik van de accommodaties) is niet inbegrepen in de gebruikstijd. De tijd voor het opbouwen en afbreken van apparatuur, stellingen, materialen, e.d. dient te gebeuren in de gebruikstijd.

 

3. De accommodatie mag slechts worden gebruikt door de gebruiker met wie de St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd een Gebruikersovereenkomst heeft afgesloten voor de in de overeenkomst genoemde tijden. Het is niet toegestaan de accommodatie door te verhuren of in bruikleen te geven aan derden.

 

4. De sportzaal mag enkel gebruikt worden voor het beoefenen van sport.

 

5. St.Gemeenschapshuis D’n Boogerd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel dat tijdens het sporten door de gebruiknemer en hun leden wordt opgelopen.

 

6. Roken is in alle zalen (multiculturele zaal, vergaderzaal en sportzaal) ten strengste verboden. Tevens is het verboden etenswaren te nuttigen in de multiculturele zaal en de sportzaal.

 

7. De gehuurde zalen mogen vanuit de APV (gemeentelijk beleid) niet worden gebruikt voor het geven van besloten feesten waarvoor de Vessemse horeca een passende gelegenheid heeft.

 

8. De sportzaal mag enkel betreden worden met zogenaamde “binnen gymschoenen” die niet buiten zijn gebruikt. Voor sport en dans in de multiculturele zaal geldt dezelfde regel.

 

9. Toestellen en andere materialen moeten zorgvuldig en op de juiste wijze worden gebruikt. Voor schade door onoordeelkundig gebruik van materialen is St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

10. Na afloop van het gebruik moet al het gebruikte materiaal op de daarvoor bestemde plaats worden teruggeplaatst.

 

11. Beschadiging en vernielingen dienen direct gemeld te worden bij de beheerder van St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd. Voor schade ontstaan door gebruik van beschadigde c.q. vernielde materialen is St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd nooit aansprakelijk. Schade ontstaan door het gebruik van beschadigde c.q. vernielde materialen komt voor rekening van de gebruiker.

 

12. Bij constatering van vernielingen en beschadigingen voor aanvang van de ingebruikneming van toestellen, materialen en/of de accommodatie dienen deze direct gemeld te worden aan de beheerder en mag geen aanvang genomen worden met het sporten indien hierdoor schade kan ontstaan.

 

13. St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst of die u heeft laten plaatsen.

 

14. De gebruiker is verplicht tot betaling van alle eventuele verschuldigde, belastingen, auteursrechten, uitvoeringsrechten, etc.

 

15. St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd behoudt zich het recht voor, indien noodzakelijk, maximaal 4 keer per jaar (basisschooljaar) het gebruik van het gehuurde te ontzeggen voor andere evenementen, zonder reductie van de zaalhuur. Indien St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd van haar hiervoor vermelde recht gebruik wil maken, zal zij minimaal 1 maand van tevoren de gebruiker hiervan in kennis stellen.

 

16. Gebruiker dient stipt en terstond alle bevelen en aanwijzingen op te volgen van de beheerder.

 

17. Gebruiker is verplicht kennis te nemen van vlucht- en ontruimings-wegen. In geval van calamiteiten is hij verantwoordelijk voor de ontruiming van het gebouw van mensen en dieren die behoren tot zijn club, vereniging, stichting e.d.

 

18. Door het gebruik van het gemeenschapshuis verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement. Iedere gebruiker wordt geacht dit reglement te kennen en dient het stipt na te leven.

 

19. Bij overtreding van deze gebruiksvoorschriften en eventuele niet tijdige betaling van de verschuldigde gebruiksvergoeding heeft St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd het recht de gebruiker elke toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

 

20. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van St. Gemeenschapshuis D’n Boogerd.

 

 

www.dnboogerd.nl

 

Gemeenschapshuis D'n Boogerd

Servatiusstraat 6

5512 AJ VESSEM

 

tel. 0497-592260

info@dnboogerd.nl

 

© 2014